Garantievoorwaarden


Alle producten van BestMeubels worden geleverd met een garantieperiode.
De garantie is van toepassing op de constructie- en materiaalfouten en op verborgen fabricagefouten.
Standaard krijg je 1 jaar garantie bij BestMeubels op alle producten uit ons assortiment.
De garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument.
Het enige wat wij vragen, is dat u de factuur bewaart en dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het product te inspecteren.


Om aanspraak te kunnen maken op de garantie voor de producten van BestMeubels is het van belang dat u kennis van het volgende heeft genomen:
1. BestMeubels garandeert dat een artikel bij normaal huishoudelijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont.

2. De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op de garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur.

3. BestMeubels behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel. In een dergelijk geval zal BestMeubels de garantie verrekenen in de vorm van een tegoedbon.

4. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als "normaal gebruik" kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

5. De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.

6. Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van stof, leer of hout en plooivorming in stof of leder.

7. Indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BestMeubels enige (herstel) werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht heeft u geen recht op garantie. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

8. Ttransportschade of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking, valt buiten de garantie.

9. Het is niet toegestaan om te beginnen met de montage als u erachter bent gekomen dat de delen beschadigd zijn geleverd, eerst moet u contact met ons opnemen over de beschadigingen. 


Inspectie en reclamaties:

Voor alle gevallen geldt dat u eerst contact dient op te nemen met BestMeubels middels telefoon of email.

1. De klant is verplicht binnen 24 uur na ontvangst, de bij BestMeubels aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren.

2. Indien de klant een beroep doet op een door BestMeubels gegeven garantie, dient de klant BestMeubels gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken.

Schade bij ontvangst:

Wanneer een door u ontvangen product bij aankomst beschadigd blijkt door transportschade, zal de schade gemeld moeten worden bij de transportbedrijf.
Neem in ieder geval contact op met BestMeubels.

  BestMeubels zal u vertellen wat u precies met het product moet doen. Stuur het product in ieder geval niet gelijk terug, bewaar altijd de originele verpakking en verzendbewijzen en gebruik het product niet.
Na instructies van BestMeubels, stuur uw product gefrankeerd en in een deugdelijke verpakking door middel van een verzekerde zending terug aan BestMeubels. Voeg altijd een kopie-factuur met uw adresgegevens en omschrijving van de schade bij. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd!


LET OP: Bij beschadigingen van meubelstukken dienen binnen 24 uur na ontvangst te worden gemeld. BestMeubels kan u vragen foto's te maken van beschadigingen, zodat BestMeubels dit spoedig kan bekijken en oplossen. BestMeubels wijst erop dat u de verpakking niet weggooit. Het is namelijk mogelijk dat ook hiervan eventueel foto's gemaakt moeten worden. Wanneer u bij aflevering schade ziet aan de verpakking, maak dan voor het uitpakken van het product foto's van deze beschadigingen.
Wanneer beschadigingen niet tijdig worden gemeld, is het mogelijk dat er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op transportverzekeringen.